โรงเรียนบ้านยือนัง (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
92
จำนวน(คน) 14 9 2 10 5 52
ร้อยละ 15.22 % 9.78 % 2.17 % 10.87 % 5.43 % 56.52 %
ระดับประถมศึกษา
211
จำนวน(คน) 51 33 13 14 6 94
ร้อยละ 24.17 % 15.64 % 6.16 % 6.64 % 2.84 % 44.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 303 คน
จำนวน(คน) 65 42 15 24 11 146
ร้อยละ 21.45 % 13.86 % 4.95 % 7.92 % 3.63 % 48.18 %

303 : 65 , 42 , 15 , 24 , 11 , 146...21.45 , 13.86 , 4.95 , 7.92 , 3.63 , 48.18 = 157 : 51.82
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 303 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 157 คน คิดเป็นร้อยละ 51.82%

Powered By www.thaieducation.net