โรงเรียนบ้านยือนัง (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
92
จำนวน(คน) 15 9 2 10 5 51
ร้อยละ 16.30 % 9.78 % 2.17 % 10.87 % 5.43 % 55.43 %
ระดับประถมศึกษา
211
จำนวน(คน) 53 34 13 15 6 90
ร้อยละ 25.12 % 16.11 % 6.16 % 7.11 % 2.84 % 42.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 303 คน
จำนวน(คน) 68 43 15 25 11 141
ร้อยละ 22.44 % 14.19 % 4.95 % 8.25 % 3.63 % 46.53 %

303 : 68 , 43 , 15 , 25 , 11 , 141...22.44 , 14.19 , 4.95 , 8.25 , 3.63 , 46.53 = 162 : 53.47
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 303 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 162 คน คิดเป็นร้อยละ 53.47%

Powered By www.thaieducation.net