โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
117
จำนวน(คน) 33 30 0 29 0 25
ร้อยละ 28.21 % 25.64 % 0.00 % 24.79 % 0.00 % 21.37 %
ระดับประถมศึกษา
251
จำนวน(คน) 77 67 2 60 0 45
ร้อยละ 30.68 % 26.69 % 0.80 % 23.90 % 0.00 % 17.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
106
จำนวน(คน) 4 4 1 80 0 17
ร้อยละ 3.77 % 3.77 % 0.94 % 75.47 % 0.00 % 16.04 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 474 คน
จำนวน(คน) 114 101 3 169 0 87
ร้อยละ 24.05 % 21.31 % 0.63 % 35.65 % 0.00 % 18.35 %

368 : 110 , 97 , 2 , 89 , 0 , 70...29.89 , 26.36 , 0.54 , 24.18 , 0.00 , 19.02 = 298 : 80.98
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 474 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 387 คน คิดเป็นร้อยละ 81.65%

Powered By www.thaieducation.net