โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
112
จำนวน(คน) 35 30 0 30 0 17
ร้อยละ 31.25 % 26.79 % 0.00 % 26.79 % 0.00 % 15.18 %
ระดับประถมศึกษา
251
จำนวน(คน) 80 68 2 63 0 38
ร้อยละ 31.87 % 27.09 % 0.80 % 25.10 % 0.00 % 15.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
107
จำนวน(คน) 4 5 1 0 0 97
ร้อยละ 3.74 % 4.67 % 0.93 % 0.00 % 0.00 % 90.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 470 คน
จำนวน(คน) 119 103 3 93 0 152
ร้อยละ 25.32 % 21.91 % 0.64 % 19.79 % 0.00 % 32.34 %

363 : 115 , 98 , 2 , 93 , 0 , 55...31.68 , 27.00 , 0.55 , 25.62 , 0.00 , 15.15 = 308 : 84.85
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 470 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 318 คน คิดเป็นร้อยละ 67.66%

Powered By www.thaieducation.net