โรงเรียนบ้านนิบง (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 11 6 0 17 6 27
ร้อยละ 16.42 % 8.96 % 0.00 % 25.37 % 8.96 % 40.30 %
ระดับประถมศึกษา
257
จำนวน(คน) 30 26 2 56 28 115
ร้อยละ 11.67 % 10.12 % 0.78 % 21.79 % 10.89 % 44.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 324 คน
จำนวน(คน) 41 32 2 73 34 142
ร้อยละ 12.65 % 9.88 % 0.62 % 22.53 % 10.49 % 43.83 %

324 : 41 , 32 , 2 , 73 , 34 , 142...12.65 , 9.88 , 0.62 , 22.53 , 10.49 , 43.83 = 182 : 56.17
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 324 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 182 คน คิดเป็นร้อยละ 56.17%

Powered By www.thaieducation.net