โรงเรียนบ้านนิบง (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 13 6 0 19 6 23
ร้อยละ 19.40 % 8.96 % 0.00 % 28.36 % 8.96 % 34.33 %
ระดับประถมศึกษา
257
จำนวน(คน) 33 27 2 60 29 106
ร้อยละ 12.84 % 10.51 % 0.78 % 23.35 % 11.28 % 41.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 324 คน
จำนวน(คน) 46 33 2 79 35 129
ร้อยละ 14.20 % 10.19 % 0.62 % 24.38 % 10.80 % 39.81 %

324 : 46 , 33 , 2 , 79 , 35 , 129...14.20 , 10.19 , 0.62 , 24.38 , 10.80 , 39.81 = 195 : 60.19
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 324 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 195 คน คิดเป็นร้อยละ 60.19%

Powered By www.thaieducation.net