โรงเรียนบ้านบันนังดามา (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
66
จำนวน(คน) 3 8 0 0 0 55
ร้อยละ 4.55 % 12.12 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
253
จำนวน(คน) 18 28 7 0 0 200
ร้อยละ 7.11 % 11.07 % 2.77 % 0.00 % 0.00 % 79.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 319 คน
จำนวน(คน) 21 36 7 0 0 255
ร้อยละ 6.58 % 11.29 % 2.19 % 0.00 % 0.00 % 79.94 %

319 : 21 , 36 , 7 , 0 , 0 , 255...6.58 , 11.29 , 2.19 , 0.00 , 0.00 , 79.94 = 64 : 20.06
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 319 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 20.06%

Powered By www.thaieducation.net