โรงเรียนบ้านบันนังดามา (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 7 9 2 0 0 49
ร้อยละ 10.45 % 13.43 % 2.99 % 0.00 % 0.00 % 73.13 %
ระดับประถมศึกษา
254
จำนวน(คน) 20 28 7 4 0 195
ร้อยละ 7.87 % 11.02 % 2.76 % 1.57 % 0.00 % 76.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 321 คน
จำนวน(คน) 27 37 9 4 0 244
ร้อยละ 8.41 % 11.53 % 2.80 % 1.25 % 0.00 % 76.01 %

321 : 27 , 37 , 9 , 4 , 0 , 244...8.41 , 11.53 , 2.80 , 1.25 , 0.00 , 76.01 = 77 : 23.99
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 321 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 23.99%

Powered By www.thaieducation.net