โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 1 0 6 0 10
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 0.00 % 33.33 % 0.00 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 4 5 2 2 0 33
ร้อยละ 8.70 % 10.87 % 4.35 % 4.35 % 0.00 % 71.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 64 คน
จำนวน(คน) 5 6 2 8 0 43
ร้อยละ 7.81 % 9.38 % 3.13 % 12.50 % 0.00 % 67.19 %

64 : 5 , 6 , 2 , 8 , 0 , 43...7.81 , 9.38 , 3.13 , 12.50 , 0.00 , 67.19 = 21 : 32.81
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 64 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 32.81%

Powered By www.thaieducation.net