โรงเรียนบ้านวังสำราญ (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 10 14 0 13 0 9
ร้อยละ 21.74 % 30.43 % 0.00 % 28.26 % 0.00 % 19.57 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 10 18 6 21 0 63
ร้อยละ 8.47 % 15.25 % 5.08 % 17.80 % 0.00 % 53.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 20 32 6 34 0 72
ร้อยละ 12.20 % 19.51 % 3.66 % 20.73 % 0.00 % 43.90 %

164 : 20 , 32 , 6 , 34 , 0 , 72...12.20 , 19.51 , 3.66 , 20.73 , 0.00 , 43.90 = 92 : 56.10
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 92 คน คิดเป็นร้อยละ 56.10%

Powered By www.thaieducation.net