โรงเรียนบ้านวังสำราญ (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 22 5 0 5 0 17
ร้อยละ 44.90 % 10.20 % 0.00 % 10.20 % 0.00 % 34.69 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 15 23 1 14 0 64
ร้อยละ 12.82 % 19.66 % 0.85 % 11.97 % 0.00 % 54.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 37 28 1 19 0 81
ร้อยละ 22.29 % 16.87 % 0.60 % 11.45 % 0.00 % 48.80 %

166 : 37 , 28 , 1 , 19 , 0 , 81...22.29 , 16.87 , 0.60 , 11.45 , 0.00 , 48.80 = 85 : 51.20
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 51.20%

Powered By www.thaieducation.net