โรงเรียนบ้านละแอ (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 8 4 1 4 1 31
ร้อยละ 16.33 % 8.16 % 2.04 % 8.16 % 2.04 % 63.27 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 16 12 5 0 0 94
ร้อยละ 12.60 % 9.45 % 3.94 % 0.00 % 0.00 % 74.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 24 16 6 4 1 125
ร้อยละ 13.64 % 9.09 % 3.41 % 2.27 % 0.57 % 71.02 %

176 : 24 , 16 , 6 , 4 , 1 , 125...13.64 , 9.09 , 3.41 , 2.27 , 0.57 , 71.02 = 51 : 28.98
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 28.98%

Powered By www.thaieducation.net