โรงเรียนบ้านพงกูแว (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 2 20 2 0 0 34
ร้อยละ 3.45 % 34.48 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 58.62 %
ระดับประถมศึกษา
187
จำนวน(คน) 13 13 12 0 0 149
ร้อยละ 6.95 % 6.95 % 6.42 % 0.00 % 0.00 % 79.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 245 คน
จำนวน(คน) 15 33 14 0 0 183
ร้อยละ 6.12 % 13.47 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 74.69 %

245 : 15 , 33 , 14 , 0 , 0 , 183...6.12 , 13.47 , 5.71 , 0.00 , 0.00 , 74.69 = 62 : 25.31
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 245 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 25.31%

Powered By www.thaieducation.net