โรงเรียนบ้านพงกูแว (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 18 1 0 5 0 33
ร้อยละ 31.58 % 1.75 % 0.00 % 8.77 % 0.00 % 57.89 %
ระดับประถมศึกษา
191
จำนวน(คน) 14 24 7 2 0 144
ร้อยละ 7.33 % 12.57 % 3.66 % 1.05 % 0.00 % 75.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 248 คน
จำนวน(คน) 32 25 7 7 0 177
ร้อยละ 12.90 % 10.08 % 2.82 % 2.82 % 0.00 % 71.37 %

248 : 32 , 25 , 7 , 7 , 0 , 177...12.90 , 10.08 , 2.82 , 2.82 , 0.00 , 71.37 = 71 : 28.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 248 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 28.63%

Powered By www.thaieducation.net