โรงเรียนบ้านยะหา (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
91
จำนวน(คน) 22 20 1 8 0 40
ร้อยละ 24.18 % 21.98 % 1.10 % 8.79 % 0.00 % 43.96 %
ระดับประถมศึกษา
396
จำนวน(คน) 31 13 17 0 0 335
ร้อยละ 7.83 % 3.28 % 4.29 % 0.00 % 0.00 % 84.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 487 คน
จำนวน(คน) 53 33 18 8 0 375
ร้อยละ 10.88 % 6.78 % 3.70 % 1.64 % 0.00 % 77.00 %

487 : 53 , 33 , 18 , 8 , 0 , 375...10.88 , 6.78 , 3.70 , 1.64 , 0.00 , 77.00 = 112 : 23.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 487 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 112 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00%

Powered By www.thaieducation.net