โรงเรียนอาสินศึกษา (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 10 9 0 0 0 33
ร้อยละ 19.23 % 17.31 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 63.46 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 20 25 2 1 1 81
ร้อยละ 15.38 % 19.23 % 1.54 % 0.77 % 0.77 % 62.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 30 34 2 1 1 114
ร้อยละ 16.48 % 18.68 % 1.10 % 0.55 % 0.55 % 62.64 %

182 : 30 , 34 , 2 , 1 , 1 , 114...16.48 , 18.68 , 1.10 , 0.55 , 0.55 , 62.64 = 68 : 37.36
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 37.36%

Powered By www.thaieducation.net