โรงเรียนบ้านลากอ (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
144
จำนวน(คน) 17 23 0 40 22 42
ร้อยละ 11.81 % 15.97 % 0.00 % 27.78 % 15.28 % 29.17 %
ระดับประถมศึกษา
387
จำนวน(คน) 36 39 18 75 44 175
ร้อยละ 9.30 % 10.08 % 4.65 % 19.38 % 11.37 % 45.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 531 คน
จำนวน(คน) 53 62 18 115 66 217
ร้อยละ 9.98 % 11.68 % 3.39 % 21.66 % 12.43 % 40.87 %

531 : 53 , 62 , 18 , 115 , 66 , 217...9.98 , 11.68 , 3.39 , 21.66 , 12.43 , 40.87 = 314 : 59.13
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 531 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 314 คน คิดเป็นร้อยละ 59.13%

Powered By www.thaieducation.net