โรงเรียนบ้านลากอ (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
145
จำนวน(คน) 12 32 0 44 32 25
ร้อยละ 8.28 % 22.07 % 0.00 % 30.34 % 22.07 % 17.24 %
ระดับประถมศึกษา
379
จำนวน(คน) 30 52 17 78 51 151
ร้อยละ 7.92 % 13.72 % 4.49 % 20.58 % 13.46 % 39.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 524 คน
จำนวน(คน) 42 84 17 122 83 176
ร้อยละ 8.02 % 16.03 % 3.24 % 23.28 % 15.84 % 33.59 %

524 : 42 , 84 , 17 , 122 , 83 , 176...8.02 , 16.03 , 3.24 , 23.28 , 15.84 , 33.59 = 348 : 66.41
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 524 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 348 คน คิดเป็นร้อยละ 66.41%

Powered By www.thaieducation.net