โรงเรียนบ้านหลักเขต (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 13 0 5 0 2
ร้อยละ 4.76 % 61.90 % 0.00 % 23.81 % 0.00 % 9.52 %
ระดับประถมศึกษา
181
จำนวน(คน) 17 34 3 4 0 123
ร้อยละ 9.39 % 18.78 % 1.66 % 2.21 % 0.00 % 67.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 17
ร้อยละ 5.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 222 คน
จำนวน(คน) 19 49 3 9 0 142
ร้อยละ 8.56 % 22.07 % 1.35 % 4.05 % 0.00 % 63.96 %

202 : 18 , 47 , 3 , 9 , 0 , 125...8.91 , 23.27 , 1.49 , 4.46 , 0.00 , 61.88 = 77 : 38.12
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 222 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 80 คน คิดเป็นร้อยละ 36.04%

Powered By www.thaieducation.net