โรงเรียนบ้านหลักเขต (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 10 0 8 0 1
ร้อยละ 9.52 % 47.62 % 0.00 % 38.10 % 0.00 % 4.76 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 39 19 7 18 0 91
ร้อยละ 22.41 % 10.92 % 4.02 % 10.34 % 0.00 % 52.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
19
จำนวน(คน) 3 1 3 0 0 12
ร้อยละ 15.79 % 5.26 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 63.16 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 214 คน
จำนวน(คน) 44 30 10 26 0 104
ร้อยละ 20.56 % 14.02 % 4.67 % 12.15 % 0.00 % 48.60 %

195 : 41 , 29 , 7 , 26 , 0 , 92...21.03 , 14.87 , 3.59 , 13.33 , 0.00 , 47.18 = 103 : 52.82
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 214 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 110 คน คิดเป็นร้อยละ 51.40%

Powered By www.thaieducation.net