โรงเรียนบ้านหลักเขต (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 6 11 0 4 0 0
ร้อยละ 28.57 % 52.38 % 0.00 % 19.05 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 20 13 4 1 0 136
ร้อยละ 11.49 % 7.47 % 2.30 % 0.57 % 0.00 % 78.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
19
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 16
ร้อยละ 5.26 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 214 คน
จำนวน(คน) 27 26 4 5 0 152
ร้อยละ 12.62 % 12.15 % 1.87 % 2.34 % 0.00 % 71.03 %

195 : 26 , 24 , 4 , 5 , 0 , 136...13.33 , 12.31 , 2.05 , 2.56 , 0.00 , 69.74 = 59 : 30.26
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 214 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 28.97%

Powered By www.thaieducation.net