โรงเรียนสามัคคี (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 17
ร้อยละ 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.44 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 4 4 6 0 0 73
ร้อยละ 4.60 % 4.60 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 83.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 105 คน
จำนวน(คน) 4 5 6 0 0 90
ร้อยละ 3.81 % 4.76 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %

105 : 4 , 5 , 6 , 0 , 0 , 90...3.81 , 4.76 , 5.71 , 0.00 , 0.00 , 85.71 = 15 : 14.29
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29%

Powered By www.thaieducation.net