โรงเรียนท่าละมัย (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 3 2 0 3 0 28
ร้อยละ 8.33 % 5.56 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 5 6 3 3 2 122
ร้อยละ 3.55 % 4.26 % 2.13 % 2.13 % 1.42 % 86.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 8 8 3 6 2 150
ร้อยละ 4.52 % 4.52 % 1.69 % 3.39 % 1.13 % 84.75 %

177 : 8 , 8 , 3 , 6 , 2 , 150...4.52 , 4.52 , 1.69 , 3.39 , 1.13 , 84.75 = 27 : 15.25
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25%

Powered By www.thaieducation.net