โรงเรียนท่าละมัย (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 1 2 1 2 28
ร้อยละ 2.86 % 2.86 % 5.71 % 2.86 % 5.71 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 3 1 2 1 3 129
ร้อยละ 2.16 % 0.72 % 1.44 % 0.72 % 2.16 % 92.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 4 2 4 2 5 157
ร้อยละ 2.30 % 1.15 % 2.30 % 1.15 % 2.87 % 90.23 %

174 : 4 , 2 , 4 , 2 , 5 , 157...2.30 , 1.15 , 2.30 , 1.15 , 2.87 , 90.23 = 17 : 9.77
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 9.77%

Powered By www.thaieducation.net