โรงเรียนบ้านบายอ (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
76
จำนวน(คน) 7 6 6 0 0 57
ร้อยละ 9.21 % 7.89 % 7.89 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
191
จำนวน(คน) 6 14 2 24 0 145
ร้อยละ 3.14 % 7.33 % 1.05 % 12.57 % 0.00 % 75.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 267 คน
จำนวน(คน) 13 20 8 24 0 202
ร้อยละ 4.87 % 7.49 % 3.00 % 8.99 % 0.00 % 75.66 %

267 : 13 , 20 , 8 , 24 , 0 , 202...4.87 , 7.49 , 3.00 , 8.99 , 0.00 , 75.66 = 65 : 24.34
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 267 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 24.34%

Powered By www.thaieducation.net