โรงเรียนบ้านบายอ (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
76
จำนวน(คน) 9 6 5 7 0 49
ร้อยละ 11.84 % 7.89 % 6.58 % 9.21 % 0.00 % 64.47 %
ระดับประถมศึกษา
190
จำนวน(คน) 11 26 1 39 0 113
ร้อยละ 5.79 % 13.68 % 0.53 % 20.53 % 0.00 % 59.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 266 คน
จำนวน(คน) 20 32 6 46 0 162
ร้อยละ 7.52 % 12.03 % 2.26 % 17.29 % 0.00 % 60.90 %

266 : 20 , 32 , 6 , 46 , 0 , 162...7.52 , 12.03 , 2.26 , 17.29 , 0.00 , 60.90 = 104 : 39.10
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 266 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 104 คน คิดเป็นร้อยละ 39.10%

Powered By www.thaieducation.net