โรงเรียนบ้านบายอ (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 11 5 4 13 2 40
ร้อยละ 14.67 % 6.67 % 5.33 % 17.33 % 2.67 % 53.33 %
ระดับประถมศึกษา
189
จำนวน(คน) 17 23 4 25 0 120
ร้อยละ 8.99 % 12.17 % 2.12 % 13.23 % 0.00 % 63.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 264 คน
จำนวน(คน) 28 28 8 38 2 160
ร้อยละ 10.61 % 10.61 % 3.03 % 14.39 % 0.76 % 60.61 %

264 : 28 , 28 , 8 , 38 , 2 , 160...10.61 , 10.61 , 3.03 , 14.39 , 0.76 , 60.61 = 104 : 39.39
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 264 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 104 คน คิดเป็นร้อยละ 39.39%

Powered By www.thaieducation.net