โรงเรียนบ้านปะแต (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 3 15 1 2 0 36
ร้อยละ 5.26 % 26.32 % 1.75 % 3.51 % 0.00 % 63.16 %
ระดับประถมศึกษา
242
จำนวน(คน) 8 37 17 2 1 177
ร้อยละ 3.31 % 15.29 % 7.02 % 0.83 % 0.41 % 73.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 299 คน
จำนวน(คน) 11 52 18 4 1 213
ร้อยละ 3.68 % 17.39 % 6.02 % 1.34 % 0.33 % 71.24 %

299 : 11 , 52 , 18 , 4 , 1 , 213...3.68 , 17.39 , 6.02 , 1.34 , 0.33 , 71.24 = 86 : 28.76
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 299 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 28.76%

Powered By www.thaieducation.net