โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 10 23 1 2 0 24
ร้อยละ 16.67 % 38.33 % 1.67 % 3.33 % 0.00 % 40.00 %
ระดับประถมศึกษา
216
จำนวน(คน) 30 55 2 15 0 114
ร้อยละ 13.89 % 25.46 % 0.93 % 6.94 % 0.00 % 52.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 276 คน
จำนวน(คน) 40 78 3 17 0 138
ร้อยละ 14.49 % 28.26 % 1.09 % 6.16 % 0.00 % 50.00 %

276 : 40 , 78 , 3 , 17 , 0 , 138...14.49 , 28.26 , 1.09 , 6.16 , 0.00 , 50.00 = 138 : 50.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 276 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 138 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00%

Powered By www.thaieducation.net