โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 12 25 1 3 0 19
ร้อยละ 20.00 % 41.67 % 1.67 % 5.00 % 0.00 % 31.67 %
ระดับประถมศึกษา
216
จำนวน(คน) 35 60 2 20 0 99
ร้อยละ 16.20 % 27.78 % 0.93 % 9.26 % 0.00 % 45.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 276 คน
จำนวน(คน) 47 85 3 23 0 118
ร้อยละ 17.03 % 30.80 % 1.09 % 8.33 % 0.00 % 42.75 %

276 : 47 , 85 , 3 , 23 , 0 , 118...17.03 , 30.80 , 1.09 , 8.33 , 0.00 , 42.75 = 158 : 57.25
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 276 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 158 คน คิดเป็นร้อยละ 57.25%

Powered By www.thaieducation.net