โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 15 20 1 0 0 24
ร้อยละ 25.00 % 33.33 % 1.67 % 0.00 % 0.00 % 40.00 %
ระดับประถมศึกษา
213
จำนวน(คน) 40 65 2 0 0 106
ร้อยละ 18.78 % 30.52 % 0.94 % 0.00 % 0.00 % 49.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 273 คน
จำนวน(คน) 55 85 3 0 0 130
ร้อยละ 20.15 % 31.14 % 1.10 % 0.00 % 0.00 % 47.62 %

273 : 55 , 85 , 3 , 0 , 0 , 130...20.15 , 31.14 , 1.10 , 0.00 , 0.00 , 47.62 = 143 : 52.38
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 273 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 143 คน คิดเป็นร้อยละ 52.38%

Powered By www.thaieducation.net