โรงเรียนบ้านลีตอ (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 1 3 3 4 16
ร้อยละ 6.90 % 3.45 % 10.34 % 10.34 % 13.79 % 55.17 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 9 33 2 12 24 58
ร้อยละ 6.52 % 23.91 % 1.45 % 8.70 % 17.39 % 42.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 11 34 5 15 28 74
ร้อยละ 6.59 % 20.36 % 2.99 % 8.98 % 16.77 % 44.31 %

167 : 11 , 34 , 5 , 15 , 28 , 74...6.59 , 20.36 , 2.99 , 8.98 , 16.77 , 44.31 = 93 : 55.69
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 55.69%

Powered By www.thaieducation.net