โรงเรียนบ้านลีตอ (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 3 6 1 2 0 20
ร้อยละ 9.38 % 18.75 % 3.13 % 6.25 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 11 29 3 7 0 81
ร้อยละ 8.40 % 22.14 % 2.29 % 5.34 % 0.00 % 61.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
163
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 163
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 326 คน
จำนวน(คน) 14 35 4 9 0 264
ร้อยละ 4.29 % 10.74 % 1.23 % 2.76 % 0.00 % 80.98 %

163 : 14 , 35 , 4 , 9 , 0 , 101...8.59 , 21.47 , 2.45 , 5.52 , 0.00 , 61.96 = 62 : 38.04
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 326 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 19.02%

Powered By www.thaieducation.net