โรงเรียนบ้านตันหยง (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
92
จำนวน(คน) 12 13 4 25 0 38
ร้อยละ 13.04 % 14.13 % 4.35 % 27.17 % 0.00 % 41.30 %
ระดับประถมศึกษา
316
จำนวน(คน) 15 43 14 58 0 186
ร้อยละ 4.75 % 13.61 % 4.43 % 18.35 % 0.00 % 58.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 408 คน
จำนวน(คน) 27 56 18 83 0 224
ร้อยละ 6.62 % 13.73 % 4.41 % 20.34 % 0.00 % 54.90 %

408 : 27 , 56 , 18 , 83 , 0 , 224...6.62 , 13.73 , 4.41 , 20.34 , 0.00 , 54.90 = 184 : 45.10
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 408 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 184 คน คิดเป็นร้อยละ 45.10%

Powered By www.thaieducation.net