โรงเรียนบ้านตันหยง (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
92
จำนวน(คน) 14 15 3 29 0 31
ร้อยละ 15.22 % 16.30 % 3.26 % 31.52 % 0.00 % 33.70 %
ระดับประถมศึกษา
316
จำนวน(คน) 17 45 13 62 0 179
ร้อยละ 5.38 % 14.24 % 4.11 % 19.62 % 0.00 % 56.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 408 คน
จำนวน(คน) 31 60 16 91 0 210
ร้อยละ 7.60 % 14.71 % 3.92 % 22.30 % 0.00 % 51.47 %

408 : 31 , 60 , 16 , 91 , 0 , 210...7.60 , 14.71 , 3.92 , 22.30 , 0.00 , 51.47 = 198 : 48.53
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 408 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 198 คน คิดเป็นร้อยละ 48.53%

Powered By www.thaieducation.net