โรงเรียนบ้านตันหยง (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
92
จำนวน(คน) 17 18 1 35 0 21
ร้อยละ 18.48 % 19.57 % 1.09 % 38.04 % 0.00 % 22.83 %
ระดับประถมศึกษา
316
จำนวน(คน) 22 50 8 42 0 194
ร้อยละ 6.96 % 15.82 % 2.53 % 13.29 % 0.00 % 61.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 408 คน
จำนวน(คน) 39 68 9 77 0 215
ร้อยละ 9.56 % 16.67 % 2.21 % 18.87 % 0.00 % 52.70 %

408 : 39 , 68 , 9 , 77 , 0 , 215...9.56 , 16.67 , 2.21 , 18.87 , 0.00 , 52.70 = 193 : 47.30
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 408 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 193 คน คิดเป็นร้อยละ 47.30%

Powered By www.thaieducation.net