โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล) (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 4 9 0 1 0 15
ร้อยละ 13.79 % 31.03 % 0.00 % 3.45 % 0.00 % 51.72 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 20 15 1 2 0 103
ร้อยละ 14.18 % 10.64 % 0.71 % 1.42 % 0.00 % 73.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 24 24 1 3 0 118
ร้อยละ 14.12 % 14.12 % 0.59 % 1.76 % 0.00 % 69.41 %

170 : 24 , 24 , 1 , 3 , 0 , 118...14.12 , 14.12 , 0.59 , 1.76 , 0.00 , 69.41 = 52 : 30.59
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 30.59%

Powered By www.thaieducation.net