โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล) (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 7 11 0 4 0 6
ร้อยละ 25.00 % 39.29 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 21.43 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 13 33 1 1 0 90
ร้อยละ 9.42 % 23.91 % 0.72 % 0.72 % 0.00 % 65.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 20 44 1 5 0 96
ร้อยละ 12.05 % 26.51 % 0.60 % 3.01 % 0.00 % 57.83 %

166 : 20 , 44 , 1 , 5 , 0 , 96...12.05 , 26.51 , 0.60 , 3.01 , 0.00 , 57.83 = 70 : 42.17
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 42.17%

Powered By www.thaieducation.net