โรงเรียนบ้านซีเยาะ (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
139
จำนวน(คน) 12 9 1 21 10 86
ร้อยละ 8.63 % 6.47 % 0.72 % 15.11 % 7.19 % 61.87 %
ระดับประถมศึกษา
335
จำนวน(คน) 11 30 8 41 38 207
ร้อยละ 3.28 % 8.96 % 2.39 % 12.24 % 11.34 % 61.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 474 คน
จำนวน(คน) 23 39 9 62 48 293
ร้อยละ 4.85 % 8.23 % 1.90 % 13.08 % 10.13 % 61.81 %

474 : 23 , 39 , 9 , 62 , 48 , 293...4.85 , 8.23 , 1.90 , 13.08 , 10.13 , 61.81 = 181 : 38.19
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 474 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 181 คน คิดเป็นร้อยละ 38.19%

Powered By www.thaieducation.net