โรงเรียนบ้านกาตอง (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 10 0 0 0 14
ร้อยละ 0.00 % 41.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 58.33 %
ระดับประถมศึกษา
163
จำนวน(คน) 0 83 5 4 0 71
ร้อยละ 0.00 % 50.92 % 3.07 % 2.45 % 0.00 % 43.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 19 25 8 0 0 18
ร้อยละ 27.14 % 35.71 % 11.43 % 0.00 % 0.00 % 25.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 257 คน
จำนวน(คน) 19 118 13 4 0 103
ร้อยละ 7.39 % 45.91 % 5.06 % 1.56 % 0.00 % 40.08 %

187 : 0 , 93 , 5 , 4 , 0 , 85...0.00 , 49.73 , 2.67 , 2.14 , 0.00 , 45.45 = 102 : 54.55
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 257 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 154 คน คิดเป็นร้อยละ 59.92%

Powered By www.thaieducation.net