โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 2 3 3 5 21
ร้อยละ 2.86 % 5.71 % 8.57 % 8.57 % 14.29 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 3 12 2 5 14 65
ร้อยละ 2.97 % 11.88 % 1.98 % 4.95 % 13.86 % 64.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 4 14 5 8 19 86
ร้อยละ 2.94 % 10.29 % 3.68 % 5.88 % 13.97 % 63.24 %

136 : 4 , 14 , 5 , 8 , 19 , 86...2.94 , 10.29 , 3.68 , 5.88 , 13.97 , 63.24 = 50 : 36.76
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 36.76%

Powered By www.thaieducation.net