โรงเรียนบ้านเจาะตาแม (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
92
จำนวน(คน) 16 4 0 0 0 72
ร้อยละ 17.39 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 78.26 %
ระดับประถมศึกษา
227
จำนวน(คน) 19 21 6 5 0 176
ร้อยละ 8.37 % 9.25 % 2.64 % 2.20 % 0.00 % 77.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 319 คน
จำนวน(คน) 35 25 6 5 0 248
ร้อยละ 10.97 % 7.84 % 1.88 % 1.57 % 0.00 % 77.74 %

319 : 35 , 25 , 6 , 5 , 0 , 248...10.97 , 7.84 , 1.88 , 1.57 , 0.00 , 77.74 = 71 : 22.26
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 319 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 22.26%

Powered By www.thaieducation.net