โรงเรียนบ้านปาแดรู (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
83
จำนวน(คน) 5 5 0 0 0 73
ร้อยละ 6.02 % 6.02 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 87.95 %
ระดับประถมศึกษา
293
จำนวน(คน) 7 5 4 0 0 277
ร้อยละ 2.39 % 1.71 % 1.37 % 0.00 % 0.00 % 94.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 376 คน
จำนวน(คน) 12 10 4 0 0 350
ร้อยละ 3.19 % 2.66 % 1.06 % 0.00 % 0.00 % 93.09 %

376 : 12 , 10 , 4 , 0 , 0 , 350...3.19 , 2.66 , 1.06 , 0.00 , 0.00 , 93.09 = 26 : 6.91
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 376 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.91%

Powered By www.thaieducation.net