โรงเรียนบ้านปาแดรู (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
81
จำนวน(คน) 7 7 0 0 0 67
ร้อยละ 8.64 % 8.64 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 82.72 %
ระดับประถมศึกษา
288
จำนวน(คน) 8 5 6 0 0 269
ร้อยละ 2.78 % 1.74 % 2.08 % 0.00 % 0.00 % 93.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 369 คน
จำนวน(คน) 15 12 6 0 0 336
ร้อยละ 4.07 % 3.25 % 1.63 % 0.00 % 0.00 % 91.06 %

369 : 15 , 12 , 6 , 0 , 0 , 336...4.07 , 3.25 , 1.63 , 0.00 , 0.00 , 91.06 = 33 : 8.94
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 369 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.94%

Powered By www.thaieducation.net