โรงเรียนบ้านสาคู (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 5 2 0 3 0 27
ร้อยละ 13.51 % 5.41 % 0.00 % 8.11 % 0.00 % 72.97 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 4 0 1 1 1 68
ร้อยละ 5.33 % 0.00 % 1.33 % 1.33 % 1.33 % 90.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 112 คน
จำนวน(คน) 9 2 1 4 1 95
ร้อยละ 8.04 % 1.79 % 0.89 % 3.57 % 0.89 % 84.82 %

112 : 9 , 2 , 1 , 4 , 1 , 95...8.04 , 1.79 , 0.89 , 3.57 , 0.89 , 84.82 = 17 : 15.18
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 112 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.18%

Powered By www.thaieducation.net