โรงเรียนบ้านบาเจาะ (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
70
จำนวน(คน) 3 5 1 8 6 47
ร้อยละ 4.29 % 7.14 % 1.43 % 11.43 % 8.57 % 67.14 %
ระดับประถมศึกษา
207
จำนวน(คน) 8 14 3 22 17 143
ร้อยละ 3.86 % 6.76 % 1.45 % 10.63 % 8.21 % 69.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 277 คน
จำนวน(คน) 11 19 4 30 23 190
ร้อยละ 3.97 % 6.86 % 1.44 % 10.83 % 8.30 % 68.59 %

277 : 11 , 19 , 4 , 30 , 23 , 190...3.97 , 6.86 , 1.44 , 10.83 , 8.30 , 68.59 = 87 : 31.41
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 277 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 31.41%

Powered By www.thaieducation.net