โรงเรียนบ้านบาเจาะ (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 6 6 1 13 5 37
ร้อยละ 8.82 % 8.82 % 1.47 % 19.12 % 7.35 % 54.41 %
ระดับประถมศึกษา
207
จำนวน(คน) 15 23 3 30 23 113
ร้อยละ 7.25 % 11.11 % 1.45 % 14.49 % 11.11 % 54.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 275 คน
จำนวน(คน) 21 29 4 43 28 150
ร้อยละ 7.64 % 10.55 % 1.45 % 15.64 % 10.18 % 54.55 %

275 : 21 , 29 , 4 , 43 , 28 , 150...7.64 , 10.55 , 1.45 , 15.64 , 10.18 , 54.55 = 125 : 45.45
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 275 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 125 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45%

Powered By www.thaieducation.net