โรงเรียนบ้านบาเจาะ (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
69
จำนวน(คน) 10 6 0 16 6 31
ร้อยละ 14.49 % 8.70 % 0.00 % 23.19 % 8.70 % 44.93 %
ระดับประถมศึกษา
211
จำนวน(คน) 19 33 7 52 34 66
ร้อยละ 9.00 % 15.64 % 3.32 % 24.64 % 16.11 % 31.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 280 คน
จำนวน(คน) 29 39 7 68 40 97
ร้อยละ 10.36 % 13.93 % 2.50 % 24.29 % 14.29 % 34.64 %

280 : 29 , 39 , 7 , 68 , 40 , 97...10.36 , 13.93 , 2.50 , 24.29 , 14.29 , 34.64 = 183 : 65.36
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 280 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 183 คน คิดเป็นร้อยละ 65.36%

Powered By www.thaieducation.net