โรงเรียนบ้านบางลาง (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
91
จำนวน(คน) 24 37 9 5 1 15
ร้อยละ 26.37 % 40.66 % 9.89 % 5.49 % 1.10 % 16.48 %
ระดับประถมศึกษา
252
จำนวน(คน) 74 28 24 24 34 68
ร้อยละ 29.37 % 11.11 % 9.52 % 9.52 % 13.49 % 26.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 343 คน
จำนวน(คน) 98 65 33 29 35 83
ร้อยละ 28.57 % 18.95 % 9.62 % 8.45 % 10.20 % 24.20 %

343 : 98 , 65 , 33 , 29 , 35 , 83...28.57 , 18.95 , 9.62 , 8.45 , 10.20 , 24.20 = 260 : 75.80
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 343 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 260 คน คิดเป็นร้อยละ 75.80%

Powered By www.thaieducation.net