โรงเรียนบ้านบางลาง (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
93
จำนวน(คน) 30 54 2 3 2 2
ร้อยละ 32.26 % 58.06 % 2.15 % 3.23 % 2.15 % 2.15 %
ระดับประถมศึกษา
254
จำนวน(คน) 53 37 7 27 7 123
ร้อยละ 20.87 % 14.57 % 2.76 % 10.63 % 2.76 % 48.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 347 คน
จำนวน(คน) 83 91 9 30 9 125
ร้อยละ 23.92 % 26.22 % 2.59 % 8.65 % 2.59 % 36.02 %

347 : 83 , 91 , 9 , 30 , 9 , 125...23.92 , 26.22 , 2.59 , 8.65 , 2.59 , 36.02 = 222 : 63.98
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 347 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 222 คน คิดเป็นร้อยละ 63.98%

Powered By www.thaieducation.net